Jouw gegevens, onze verantwoordelijkheid

De website werkenbijcarglass.nl (in dit privacybeleid aangeduid als ‘’Site’’) wordt beheerd door
Carglass B.V., opererend onder de naam Carglass® en gevestigd te Science Park Eindhoven
5525, postcode 5692 EM in Son en in het privacybeleid ook “wij” of “ons” of “Carglass®’’
genoemd. Carglass® maakt deel uit van de Belron groep. Carlgass® is verantwoordelijke voor
de verwerking van je gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Toepassing privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Carglass® verzamelt en verwerkt in het
kader van sollicitaties bij ons bedrijf en het instellen van een Jobalert via de website
werkenbijcarglass.nl.

Het doel en de rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw gegevens

Wanneer je solliciteert op een vacature bij Carglass® zullen wij de door jou verstrekte gegevens
met jouw toestemming verzamelen en verwerken voor het in behandeling nemen van je
sollicitatie, waaronder het beoordelen van jouw sollicitatie in relatie tot de functie.

Wanneer de sollicitatie positief verloopt en we je een baan aan bieden, worden jouw gegevens
ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. Als je het aanbod accepteert worden jouw
gegevens gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Indien je op onze website werkenbijcarglass.nl een Jobalert instelt zal Carglass® jouw gegevens
enkel verwerken voor het instellen van jouw Jobalert.

Carglass® maakt tijdens de sollicitatieprocedure geen gebruik van zogenaamde
‘geautomatiseerde besluitvorming’ (beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van
geautomatiseerde gegevensverwerking). Ook verwerken we de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte

Categorieën van gegevens die worden verwerkt

Carglass® verzamelt en verwerkt de gegevens die jij invult wanneer je solliciteert via
werkenbijcarglass.nl. Wij verzamelen en verwerken ook gegevens die jij in het kader van de
sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail
met medewerkers die onderdeel zijn procedure. Voor de behandeling van jouw sollicitatie verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • voornaam,
 • achternaam,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • informatie uit jouw cv,
 • jouw foto (indien je die meestuurt)
 • je motivatie,
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die jij aan ons verstrekt in het kader van jouw
  sollicitatie (waaronder de resultaten van een online assessment),

Voor het instellen van een Jobalert verwerken we de volgende gegevens:

 • e-mailadres,
 • woonplaats

Carglass® verzamelt en verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over
sollicitanten (zoals gegevens over gezondheid, over ras of etnische achtergrond, politieke,
godsdienstige of filosofische overtuiging etc.).

Cookies

Link naar cookies policy

Toegang tot jouw gegevens

Enkel een aantal medewerkers van onze HR-afdeling, jouw mogelijke nieuwe leidinggevende en
gesprekspartners tijdens de interviews zullen toegang krijgen tot jouw gegevens. Zij krijgen
alleen toegang tot jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde
doelen.

Bij de sollicitatie kan Carglass® gebruik maken van een vaste recruitment partner Adecco.
Medewerkers van Adecco Recruitment Center krijgen alleen toegang tot jouw gegevens voor
zover dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen

Wanneer Carglass gebruikt maakt van een selectiebureau of een andere derde, bijvoorbeeld een
assessment bureau, dan zal je hiervan altijd eerst van tevoren van op de hoogte worden gesteld.

De gegevens die jij hebt verstrekt in het kader van jouw Jobalert zullen alleen door onze HR
afdeling of onze vaste recruitment partner worden behandeld.

Bewaren van je gegevens

De door jou aan Carglass® verstrekte persoonsgegevens worden door Carglass® bewaard
gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je ons
toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens 1 jaar na
beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Wanneer jij je aanmeldt voor de Jobalert worden je gegevens (e-mailadres en woonplaats)
bewaard tot het moment dat jij jezelf afmeldt.

Op het moment je bij ons in dienst komt worden jouw gegevens onderdeel van je
personeelsdossier en worden jouw gegevens verwerkt conform het Carglass® privacybeleid voor
medewerkers.

Je rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heb je het recht om:

 • het recht op inzage en kopie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op gegevenswissing;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je gebruik wil maken van een van deze rechten, kun je een verzoek indienen via
privacy@carglass.nl. Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak, een bezwaar hebt over
de wijze waarop Carglass® jouw persoonsgegevens verwerkt en/of met je rechten omgaat. Je
kunt dan een bezwaar indienen bij de toezichthouder. De contactgegevens van de Autoriteit
Persoonsgegevens vind je via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen en verzoeken

Voor vragen over het privacybeleid voor sollicitanten of over de manier waarop Carglass® met
de persoonsgegevens omgaat die jij ons verstrekt in het kader van jouw sollicitatie kun je
contact opnemen met HR via werkenbijcarglass@carglass.nl.
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op
de website werkenbijcarglass.nl. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 november
2019.

Jobalert
Fill in the form to receive an update when a new vacancy is available.